Informácie o spracovaní osobných údajov

Základne zhrnutie

Spoločnosť BySec, s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru ( alebo pre prevádzanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť BySec, s.r.o., Bernolákova 2036/25, 955 01 Topoľčany, IČO:50518526, IČ DPH SK2120353114, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 44341/N (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
 • Adresa pre doručenie
  BySec, s.r.o.
  Bernolákova 2036/25
  955 01 Topoľčany
  Adresa elektronickej pošty
  infomail@bysec.sk
  telefón +421 902 290 965

Právny základ spracovania osobných údajov

 • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
  1. Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)
  2. Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to konkrétne splnenia povinností úložných prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
 1. Účel spracovania osobných údajov
  • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa.
  • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia čl. 22.
 2. Doba uloženia osobných údajov
 • Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovanú obecne záväznými právnymi predpismi .
 • Prehľad uložených dát a doby uloženia

Účel spracovania

Doba uloženia osobných údajov

Dokončené objednávky

Najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený

Dokončené reklamácie

Najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania

Dotaz z koktaného centra

Najdlhšie 60 dní od zodpovedania dotazu

Cielená ponuku tovaru a služieb

Najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu

Marketingové akcie

Najdlhšie 30 dni od odvolania súhlasu

5. Rozsah spracovania údajov

Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje, aby sme  Vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru.

 • Meno, Priezvisko
 • Adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • História nákupu
 • História navštívených stránok na internete 
 • História aktivít v e-mailových kampaniach
 1. Ďalší príjemcovia osobných údajov
  • Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s e-shopom,  vrátane prevádzky software a ukladania dát. Príjemcovia Vašich osobných údajov budú.

Názov

Krajina

Účel spracovania

Google analytics

SK

SEO údaje

SPS, Packeta, Slovenská pošta

SK

Expedícia objednávok

Odoo ERP

SK

Webové stránky, informační systém, účtovníctvo

 • Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môže byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle predávať Vaše osobné údaje do tretích krajín( mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.
 1. Práva subjektov údajov
  • Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  • Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušenie nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či je zo strany prevádzkovateľa splniť.
 2. Profilovanie a automatizované spracovanie

Na našich stránkach ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie vašich osobných údajov.

 1. Google Analytics

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Cookies

Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ani IP adresy

Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastavaniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.

 1. Odkazy na legislatívu

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

OTÁZKY VEREJNOSTI
Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk .

Telefonický kontakt na podateľňu úradu
+421 2 32 31 32 14