OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim - spoločnosťou BySec, s.r.o. Sú dostupné na internetových stránkach a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začatím obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti BySec, s.r.o., môžu realizovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného alebo živnostenského registra oprávnenie na predaj tovaru alebo inštaláciu bezpečnostných produktov. Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi :

elektronicky, prostredníctvom našej internetovej stránky www.bysec.sk, osobne, v priestoroch spoločnosti, prípadne prostredníctvom obchodných zástupcov.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, prostredníctvom obchodných zástupcov alebo elektronicky formou e-shopu. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: obchodné meno zákazníka (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis objednávaného tovaru, počet kusov, jednotku množstva (ks, m) a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Predávajúci neručí za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru, do času dodávky tovaru. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. BySec, s.r.o.).

IV. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Pokiaľ zákazník požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri objednávaní tovaru.

Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová)faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry ak nie je zmluvne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti BySec, s.r.o.

 VI. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti BySec, s.r.o. Tovar môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VII. DODÁVKA PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Ceny v cenníku sú uvedené ako EXW. To znamená, že prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby, bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý. Informácie o prepravných službách a cenách nájdete pri objednaní tovaru priamo na našej stránke www.bysec.sk.

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Dodávateľ  nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

IX. POPLATKY DO RECYKLAČNÉHO FONDU

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

Obchodné podmienky platné od 31.12.2016. BySec, s.r.o.